Imprint - FriendlyDrive München (2023)

Vårt avtryck gäller för denna webbplats såväl som för Friendly Drive-sidornaFacebookochInstagram.

Friendly-Drive
Ayhan Kiyak körskola
Landwehrstr. 67
80336 München
USt-ID: DE215280010

Kontakt:
Tel. : 089/544 44 788
Fax: 089/544 44 790
E-post: info@friendly-drive.de

Ett meddelande:
EU-kommissionen erbjuder möjligheten till online-tvistlösning på en onlineplattform som drivs av den. Denna plattform är via den externa länkenhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/att nå.

Villkor

All information på denna webbplats tillhandahålls enligt vad som anges utan anspråk på korrekthet, fullständighet eller aktualitet.

Om inte annat uttryckligen anges i denna publikation, i samband med ett visst utdrag, en fil eller ett dokument, är det tillåtet för vem som helst att se, kopiera, skriva ut och distribuera detta dokument på följande villkor:

Dokumentet får endast användas för icke-kommersiella informationsändamål. Varje kopia av detta dokument eller någon del därav måste innehålla detta copyrightmeddelande och operatörens copyrightmeddelande. Dokumentet, någon kopia av dokumentet eller del därav får inte ändras utan skriftligt medgivande från operatören. Operatören förbehåller sig rätten att när som helst återkalla detta tillstånd och all användning måste upphöra omedelbart efter att operatören har skickat ett skriftligt meddelande.

Om inte annat avtalats är webbplatserna tillgängliga för dig utan kostnad. Operatörerna tar inget ansvar för riktigheten av informationen, tjänsternas tillgänglighet, förlust av data lagrad på Kiyak Drive GmbH eller användbarhet för något specifikt ändamål.

Operatörerna ansvarar inte heller för följdskador till följd av utnyttjande av erbjudandet.

I den mån ansvarsfrihet inte kan komma i fråga svarar verksamhetsutövarna endast för grov vårdslöshet och uppsåt. Produkt- och företagsnamn är varumärken som tillhör sina respektive ägare och används på denna webbplats endast i informationssyfte.
Denna publikation kan innehålla tekniska eller andra felaktigheter, eller typografiska eller typografiska fel. Ändringar kommer att göras i denna information från tid till annan; dessa ändringar kommer att införlivas i nya upplagor av publikationen. Operatören kan när som helst göra förbättringar och/eller ändringar av de erbjudanden som beskrivs i denna publikation.

På grund av det ständigt föränderliga innehållet i kommentarer och i forumet är det inte möjligt för operatören att se alla bidrag fullständigt, kontrollera deras innehåll och utöva direkt, aktiv kontroll över dem. Inget ansvar tas för innehållet, riktigheten och formen på de postade bidragen.

Genom att registrera sig på friendly-drive.de godkänner användaren - hädanefter "medlem" - operatören med följande användarvillkor:
Medlemmar som deltar i diskussionsforum och kommentarer samtycker till:

1.) att avstå från alla förolämpningar, kriminellt innehåll, pornografi och grovt språk i dina bidrag,
2.) Att bära ensamt ansvar för innehållet du publicerar, att inte göra intrång i tredje parts rättigheter (särskilt varumärken, upphovsrätt och personliga rättigheter) och att helt hålla operatörerna av »Kiyak Drive GmbH« skadeslösa från tredje parts anspråk som utlösts av deras bidrag.
3.) Varken i forum eller kommentarer för att placera reklam av något slag eller för att använda forum och kommentarer för någon form av kommersiell aktivitet. Detta gäller särskilt publicering av "0900"-nummer för alla ändamål.
Det finns ingen rätt till publicering av inskickade kommentarer eller forumbidrag. Operatörerna av »Kiyak Drive GmbH« förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer och foruminlägg efter eget gottfinnande. Vid brott mot skyldigheterna enligt 1), 2) och 3) förbehåller sig operatörerna även rätten att tillfälligt spärra eller permanent radera medlemskapet. Om medlemmen utnyttjar möjligheten att lämna egna bidrag till den redaktionella delen av »Kiyak Drive GmbH«, gäller följande:

En förutsättning för att lägga upp egna bidrag är att medlemmen har skrivit in sitt fullständiga och korrekta för- och efternamn i sin »Kiyak Drive GmbH«-användarprofil eller skriver in dem där efter att ha skickat in artikeln. Det inlämnade bidraget kommer att märkas med det namn som anges där när det publiceras (offentligt).
Medlemmen gör följande förklaringar för alla bidrag som han eller hon kommer att lämna till »Kiyak Drive GmbH« i framtiden:
Medlemmen försäkrar att de inlämnade bidragen är fria från tredje parts rättigheter, i synnerhet upphovsrätt, varumärken eller personliga rättigheter. Detta gäller alla bidrag och bilder som skickas in.
Medlemmen ger operatörerna av "friendly-drive" en obegränsad rätt att använda de inlämnade bidragen. Detta inkluderar publicering på Internet på "friendly-drive" och på andra Internetservrar, i nyhetsbrev, tryckta medier och andra publikationer.

Inlämnade bidrag raderas eller anonymiseras igen på medlemmens begäran via e-post till webbmasterns adress. Raderingen eller anonymiseringen sker inom 7 dagar efter anmälan. Operatörerna är endast ansvariga för följdskador som medlemmen åsamkas genom försenad radering av bidraget i den mån de inte grundar sig på medlemmens pliktbrott (ovan under 1), 2) och 3)) och i den mån de är även grundat på grov vårdslöshet eller uppsåt från operatörerna av »Kiyak Drive GmbH«. I detta sammanhang påpekar vi uttryckligen att "friendly-drive" regelbundet indexeras av sökmotorer och att vi inte har något inflytande på om, var och hur länge artiklar publicerade av oss kan finnas kvar i "friendly-drive" efter radering Databaser av sökmotorer och webbkataloger lagras och kan tas fram.
Det finns ingen rätt till lagring, publicering eller arkivering av inlämnade bidrag. Operatörerna förbehåller sig rätten att inte publicera inskickade bidrag utan att ange skäl, att redigera dem före publicering eller att radera dem igen efter eget gottfinnande efter publicering.

Publicering av inlämnade bidrag föranleder inte några anspråk på ersättning (avgifter, licensavgifter, kostnadsersättning eller liknande) från medlemmen mot »Fahrschule Kiyak«. Deltagande är frivilligt (oavlönat).
Om möjligheten till inmatning av person- eller affärsdata används inom interneterbjudandet sker utlämnandet av dessa uppgifter från användarens sida på uttryckligen frivillig basis. Användningen av vår tjänst är - så långt det är tekniskt möjligt och rimligt - tillåten utan att tillhandahålla sådana uppgifter eller genom att tillhandahålla anonyma uppgifter eller en pseudonym. Ytterligare viktig information om ämnet dataskydd finns i vår integritetspolicy.

Användaren är skyldig att behandla användarnamn/lösenordskombinationen konfidentiellt och inte lämna vidare till tredje part. Operatören ska informeras om missbruk av åtkomstdata misstänks. Respektive leverantörer ansvarar för tredjepartswebbplatser som detta erbjudande hänvisar till via så kallade länkar. Operatören ansvarar inte för innehållet på sådana tredjepartswebbplatser. Dessutom kan webbplatsen länkas från andra webbplatser med hjälp av så kallade länkar utan vår vetskap. Operatören tar inget ansvar för representationer, innehåll eller någon koppling till denna webbplats på tredje parts webbplatser. Operatören ansvarar endast för innehåll från tredje part om det finns positiv kännedom om det (dvs. även om olagligt eller kriminellt innehåll) och det är tekniskt möjligt och rimligt att förhindra användningen av det. Men enligt teletjänstlagen är operatören inte skyldig att kontinuerligt kontrollera det externa innehållet. Vänligen ställ frågor om friendly-drive till webmastern.

Dessa allmänna användarvillkor avser friendly-drive.
Om delar eller enskilda formuleringar av denna text inte, inte längre eller inte helt överensstämmer med gällande rättsläge, förblir de återstående delarna av dokumentet opåverkade i sitt innehåll och giltighet.

Deklaration om dataskydd (sekretesspolicy)
Operatörerna av friendly-drive tar skyddet av privata data på allvar. Den särskilda uppmärksamheten på integritet vid behandling av personuppgifter är en viktig fråga. Personuppgifter används i enlighet med bestämmelserna i den federala dataskyddslagen BDSG; Operatörerna av denna webbplats är förpliktigade till konfidentialitet. Dessa webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser från andra leverantörer som denna dataskyddsförklaring inte omfattar. Ytterligare viktig information finns också i de allmänna användarvillkoren.

Personuppgifter är information som kan användas för att fastställa identitet. Detta inkluderar information som namn, adress, postadress, telefonnummer. Information som inte är direkt kopplad till den verkliga identiteten (som favoritwebbplatser eller antalet användare av en webbplats) ingår inte.
I princip kan du använda vårt onlineerbjudande utan att avslöja din identitet. Om du bestämmer dig för att registrera dig, det vill säga registrera dig som medlem (registrerad användare), kan du lagra personlig information i den individuella användarprofilen. Det är föremål för det fria beslutet om dessa uppgifter läggs in. Eftersom ett försök görs att samla in så lite personuppgifter som möjligt för användning av erbjudandet räcker det med att registrera dig för ett namn - under vilket du står som medlem och som inte behöver matcha ditt riktiga namn - och e - E-postadress som lösenordet kommer att skickas till. I samband med åtkomst till vår webbplats lagras data (t.ex. IP-adress, datum, tid och visade sidor) på serversidan. Det finns inget personligt utnyttjande. Den statistiska analysen av anonyma dataposter förblir reserverad.
Vi använder personuppgifterna för teknisk administration av webbplatserna och för kundhantering endast i den utsträckning som krävs i varje enskilt fall. Dessutom lagras personuppgifter endast om dessa ges frivilligt.

Vi använder endast personlig information för denna webbplats. Vi lämnar inte vidare informationen till tredje part utan uttryckligt medgivande. Om data vidarebefordras till tjänsteleverantörer som en del av beställningsdatabehandlingen, är de bundna av den federala dataskyddslagen BDSG, andra lagar och denna integritetspolicy.
Personuppgifter samlas in eller överförs endast till statliga institutioner och myndigheter inom ramen för tvingande lagbestämmelser.

Vi sätter cookies– små filer med konfigurationsinformation – a. De hjälper till att fastställa användarspecifika inställningar och att implementera speciella användarfunktioner. Vi samlar inte in någon personligt identifierbar information genom cookies. Alla funktioner på webbplatsen kan också användas utan cookies, men vissa användardefinierade egenskaper och inställningar är då inte tillgängliga.

Personer under 18 årbör inte överföra några personuppgifter till oss utan samtycke från deras föräldrar eller vårdnadshavare. Vi ber inte om, samlar in eller delar personlig information från barn.

Om du har gett oss personuppgifter kan du ändra och radera dem när som helst i användarprofilen. Kontakta webmastern för en fullständig radering av kontot. Inlägg i forum, kommentarer, meddelanden om möten och artiklar som gjorts fram till denna tidpunkt kan dock behållas - information om detta finns också i de allmänna användarvillkoren.

Vårt onlineerbjudande innehåller länkar till andra webbplatser. Vi har inget inflytande på om deras operatörer följer dataskyddsbestämmelserna.

Artiklarna på vår sida är tillgängliga för alla. Bidrag bör noggrant kontrolleras före publicering för att säkerställa att de inte innehåller information som inte är avsedd för allmänheten. Bidragen kan spelas in i sökmotorer och kan även nås över hela världen utan att specifikt anropa denna webbplats.

Om du har några frågor, förslag eller kommentarer om ämnet dataskydd, vänligen maila den vänliga drivande webmastern

VÄNLIG KÖR

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 26/10/2023

Views: 5231

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.